WHATSAPP RANDEVU
Başa
HAKKIMIZDA İLETİŞİM MENU

KVKK BİLGİLENDİRME » Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

PRODENTALİA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

İÇERİSİNDE YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Prodentalia Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından hazırlanmıştır.

Polikliniğimiz içerisindeki giriş kapısı, ziyaretçi bekleme salonu, klinikler ve koridor olmak üzere toplam 6 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel veriniz, aşağıda bertilen amaçlara uygun olarak Kanunun 5. Maddesine dayanılarak belirtilen hukuki amaçlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel veriler, Poliklinikte yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

Kişisel veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebebi

Çalışan, Hasta ve Yakınlarının Kamera kaydı

-  Poliklinik ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve iş güvenliğinin temin edilmesi

-  Polikliniğe ait taşınır malların güvenliğinin sağlanması

- Poliklinik personelinin güvenliğinin sağlanması

-  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

-  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Söz konusu kişisel veriler, Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Polikliniğimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarına ve elektronik sistemin tanıdığı imkanlar doğrultusunda gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Polikliniğimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanunun 11. maddesi kapsamında veri sahibinin hakları;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme şeklindedir.

İlgili kişi haklarını kullanabilmek için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre www.prodentalya.com adresimizde bulunan Veri sahibi başvuru formunu doldurarak Öğretmenevleri Mahallesi, Atatürk Bulvarı No: 96 / 31 Konyaaltı/Antalya adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik postamıza (KEP) prodentalia@hs01.kep.tr adresine gönderimde bulunarak iletebilir. Talepleriniz 30 gün içerisinde herhangi bir ücret talep edilmesi esas olmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.