WHATSAPP RANDEVU
Başa
HAKKIMIZDA İLETİŞİM MENU

KVKK BİLGİLENDİRME » Hasta Aydınlatma Metni

Hasta Aydınlatma Metni


PRODENTALİA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

HASTA/HASTA YAKININA AİT

KİŞİSEL VERİLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİAydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde veri sorumlusu sıfatıyla Prodentalia Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hasta ve yakınlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır.


Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.prodentalya.com] adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.


Prodentalia Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak tarafınıza sunacağımız hizmetlerin yürütülebilmesi için kişisel bilgilerinizi ve sağlık verilerinizi öğrenmemiz ve sunulacak hizmetin gerektirdiği sınırlar içinde kalmak kaydıyla kaydetmemiz ve saklamamız gerekebilmektedir.


Tarafınıza sağlık hizmeti sunabilmek için kaydetmek durumunda olduğumuz sağlık verileriniz, Kanunen özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan ‘Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.’ hükmü uyarınca kişisel sağlık verileri, kanunda belirtilen özel koşullar dışında ancak kişinin açık yazılı rızası ile kaydedilebildiğinden, tarafınızdan bu onamın alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu onam formu size sunulacak olan açık rıza metnidir.


Veri Sorumlusunun aydınlatma Yükümlülüğü

6698 sayılı KVKK’nun 10. Maddesinde belirtilen veri sorumlusunun ya da görevlendirdiği kişi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde aşağıda belirtilen konular hakkında ilgili kişilere bilgi vermek ile yükümlüdür.


 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

 • KVKK’nun 11 inci maddesinde sayılan diğer haklar.


Veri Sorumlusunun kimliği


Şirket Unvanı: Prodentalia Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Adres: Öğretmenevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 96 Zeki Plaza Kat: 3 No: 6, 07070 Konyaaltı/AntalyaKişisel verilerinizin toplanma ve işlenme amaçları;


Tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verileriniz başta olmak üzere, elde edilen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz ile bunların hangi amaçlar doğrultusunda işlenebileceği ile ilgili bilgiler aşağıda sıralanmıştır. 6698 sayılı Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere ve 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak verileriniz işlenecektir.


Kimlik Bilgileriniz; Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, ehliyet fotokopisi, pasaport numaranız veya geçici T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,

İletişim Verileriniz; Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, iş telefonu, işyeri adresi, posta adresi, posta kodu, facebook adresi, linkedin adresi, twitter adres ve sair iletişim verileriniz,

Finansal verileriniz; banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz,

Sağlık bilgileriniz, Tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen ve bize sunduğunuz kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; randevu ve muayene bilgileriniz, laboratuvar sonuçlarınız, röntgen filmleriniz, test sonuçlarınız, check-up ve reçete bilgileriniz, tıbbi bir müdahale durumunda onam formunda belirtilen verileriniz ile bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü kişisel sağlık verileriniz, 

Diğer verileriniz; Polikliniğimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kapalı devre kamera sistemi görüntüleriniz ve fotoğraf kayıtlarınız, Anket, öneri, memnuniyet, teşekkür ve şikâyet verileriniz, e-posta, web sitesi iletişim formu, web sitemizi kullanmanız ve iletişimi formunu doldurmanız durumunda kendi rızanız ile tarafımıza ilettiğiniz ad, soyad, e-mail, tıbbi belgeler, anketler, ilgili kayıt ve form bilgileri veya diğer yollarla bizimle paylaştığınız diğer verileriniz,

Prodentalia Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından elde edilen her türlü genel ve özel nitelikteki kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir;

Kimliğinizi teyit etme, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, polikliniğin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, ilaç temini, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme, risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirmesi amacıyla değerlendirmelerde bulunma, araştırma yapılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, e-bülten aboneliğinizin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi, hastane ve tıp merkezleri ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, sağlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi, polikliniğimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerinin alınması, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızın analiz edilmesi ve sağlık verilerinizin saklanması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi, çalışanlarımızın eğitimi ve geliştirilmesi, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve işlemlerin geri alınması, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlar.

Kişisel Verilerinizin Yurt içi ve Yurt Dışındaki Üçüncü Kişiler ile Paylaşılması


Kişisel verilerinizi, 359 sayılı kanun, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, ilgili yönetmelikler ve mevzuatlar kapsamında yukarıda bahsedilen amaçlar ve KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde ifade edilen kişisel verilerin aktarılma şartları çerçevesinde;

 • Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimlere,

 • Türk Diş Hekimleri Odasına,

 • Hasta Yakınlarına (Hasta tarafından yazılı beyan edilen kişilere),

 • Sosyal Güvenlik Kurumuna

 • Özel sigorta şirketlerine,

 • Noter Aracılığı ile Vekil Tayin Edilen Kişiye,

 • Hizmet Alımı Yapılan Laboratuvarlara,

 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine,

 • Adli Makamlara,

 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde bulunan laboratuvarlar, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara,

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler

 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilere,

 • Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı denetçilere; danışmanlara; avukatlara; iş ortaklarına; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmeli olarak hizmet aldığımız, işbirliği yapılan, yurt içi/yurt dışı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere aktarabilir.

Ayrıca KVKK’nun 9. Maddesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tespit ve ilan edilen yeterli korumaya sahip yabancı ülkelerde mukim kişi ve kuruluşlara eğer kişisel verinin aktarılacağı ülkede yeterli koruma tespit ve ilan edilmediyse bile yazılı olarak taahhüt edilen ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin alınabildiği durumlarda ve Kanun 4/2. Maddesi uyarınca açık rıza ile veya kanunun 5/2 ve 6/3 maddeleri kapsamında ise açık rıza olmaksızın yurtdışına aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel ve özel nitelikte kişisel verileriniz yurt dışı sunucularda barındırılabilecek ve yurt dışı bulutta tutulabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Polikliniğimizin faaliyet konusuna dahil her türlü iş sürecinde, sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda bulunan kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar ve yasal çerçevede belirtilen sınırlılıklar dahilinde toplanmaktadır. Verilerinizin toplamasına dayanak olan hukuki sebepler;


• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

• 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

• 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik,

• Hasta Hakları Hakkında Yönetmelik,

• Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,

• Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.


KVK Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.


Verileriniz İşlenirken Esas Alınan İlkeler


Polikliniğimizin verilerinizi işlerken 6698 sayılı KVKK’nun 4. Maddesinin 2. bendinde gösterilen ilkeler doğrultusunda kişisel verileriniz;  


 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenmesi

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olması

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi

 • Verilerin toplandığı veya yeniden işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması

 • Verilerinizin güncel olması

 • Verilerinizin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi sağlanacaktır.


Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi


Polikliniğimiz ile aranızdaki faaliyetten kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve işyeri kurallarının tatbiki adına, işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak mevzuatta öngörülen süre kadar kişisel verileriniz muhafaza edilecektir. 

Muhafaza süresine yönelik yapılan kanuni düzenlemeler;


 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu,

 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

 • 6361 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

 • 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

 • Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik


şeklinde olup tarafımızca kanuni düzenlemeler hassasiyetle uygulanmaktadır.


Veri Güvenliğine Yönelik Alınan Tedbir ve Taahhütler 


Prodentalia Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlediği verilerinizi güvenli ve makul bir şekilde korumayı taahhüt etmektedir.


Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verileriniz Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir. 


 • Verilerin bulunduğu bilişim sistemine erişimin sınırlandırılması ve sadece ilgili personelin yetkilendirilmesi,

 • Verilerin saklandığı bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemlerin alınması,

 • 7/24 çalışan güvenlik kamerası ve izleme sistemleri kullanılması,

 • Güvenlik duvarları ve zararlı yazılımları engelleyen antivirüs programları kullanılması,

 • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolaların kullanılması,

 • Verilerin bulunduğu fiziki saklama alanlarına erişimlerin kilit veya herhangi bir tertibatı ile yetkili olmayan kişilere karşı sınırlandırılması,

 • Çalışanların niteliğinin ve farkındalığının geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması konularında eğitilmesi,

 • Kişisel veri işleme envanteri hazırlanması, gibi teknik ve idari her türlü tedbir tarafımızca alınmakta ve hassasiyetle uygulanmaktadır.


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak kişisel verileriniz başkasına açıklanmayacaktır ve işleme amacı dışında kullanılmayacaktır. Aydınlatma metni hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla kişisel verilerinizin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan ederiz.


Kişisel Verilerinizin İmhası


Kişisel veriler, işlenme amacı çerçevesinde gerekli olan süreler boyunca ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen saklama süresince saklanır.

İşlevini yitiren, saklama süresi dolan, mevzuat çerçevesinde mümkün olması halinde veri sahibince imha edilmesi istenen veriler, KVKK madde 7’de sayılan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak imha edilir.


Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.


 • Verilerin işlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya
  ilgası,

 • Verilerin İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili
  kişinin açık rızasını geri alması,

 • Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin
  silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Prodentalia Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği tarafından kabul edilmesi,

 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri
  daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,
  durumlarında kişisel verileriniz yukarıda da ifade edildiği gibi resen veya başvurunuz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.


Kişisel Verilerin Sahibi Tarafından Kullanılabilecek Haklar


6698 Sayılı KVKK’nun 11. Maddesinde sayılan haklar çerçevesinde ve anayasanın 20. Maddesinin kişiye tanıdığı haklar çerçevesinde kişisel verileri alınan kişinin aşağıda belirtilen bilgileri talep etme hakkına sahiptir. Prodentalia Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak yasaların belirlediği çerçevede hak sahiplerine hakları ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. Kişisel veri sahipleri;


 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel sağlık verilerime erişim ve bu verileri isteme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını Talep Etme Yöntemleri


Haklarınızı kullanabilmek için kimliğinizi tespit edebileceğimiz bilgiler ve aşağıda belirtilen iletişim yöntemlerini kullanarak polikliniğimize başvuruda bulunabilirsiniz.


 • Öğretmenevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 96 Zeki Plaza Kat: 3 No: 6, 07070 Konyaaltı/Antalya adresine noter, posta veya şahsi olarak başvurarak,

 • Web sayfasında yayınladığımız (www.prodentalya.com) “KVKK Başvuru Talep Formu”’nu doldurarak,


 • Kurumsal mail adresimiz olan prodentalya@hs01.kep.tr adresine elektronik veya mobil imzalı olarak KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) aracılığıyla ya da kayıtlı herhangi bir e-posta aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz.


Yapmış olduğunuz başvurular Prodentalia Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından hiçbir ücret talep edilmeden 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği tarifedeki ücret alınabilir.

Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.